من و ریاضی

مربوط به سرفصل های کتاب های ریاضی مدرسه

سوال هفتم: دمای هوای شیراز ۳۵ درجه بالای صفر است و دمای هوای مشهد ۱۵ درجه کمتر است از دمای هوای شیزاز است و دمای هوای تهران ۱۲ درجه سردتر از دمای هوای مشهد است. دمای هوای تهران چند درجه است؟

سوال هشتم: دمای بدن مرتضی ۳۷ درجه سانتیگراد است. او برای ورزش شنا به استخر رفته است. اگر دمای آب استخر ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. آب استخر چند درجه از دمای بدن مرتضی سردتر است؟

سوال نهم: آقای احمدی ماشین خود را در پارکینگ ساختمان پارک کرده است. اگر پارکینگ در طبقه ۳- باشد و دفتر کار آقای احمدی در طبقه ی هفتم ساختمان قرار داشته باشد. آقای احمدی از پارکینگ تا دفتر کار خود چند طبقه بالا می رود؟ روی شکل نشان دهید.

سوال دهم: ساختمان نوساز بانک ایران زمین دارای ۷ طبقه است که یک طبقه از آن پارکینگ زیرزمینی است. دفتر کار آقای محمدی، کارمند بانک ۶ طبقه بالاتر از پارکینگ قرار دارد و دفتر کار مدیر عامل بانک ۳ طبقه پایین تر از دفتر ککار آقای محمدی است. با رسم شکل نشان دهید که دفتر کار مدیر عامل بانک در طبقه چندم ساختمان است؟

سوال یازذدهم: حاصل جمع ها و تفریق های زیر را به دست آورید:

الف) ۳۷+۵۳

ب) ۷۳-۶۴

ج) ۳۶۴-۲۵۲

د) ۲۷-۴۲

ه) ۱۷۵+۱۰

و) ۱۰۰-۵۹

 

 سوال دوازدم: اعداد زیر را از چپ به راست و از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۳-، ۱۰+، ۲۷-، ۵۴-، ۲+، ۰، ۳۶-، ۳۰-، ۱+

سوال سیزدهم: حاصل عبارات زیر را محاسبه کنید.

الف) (۱۰۰-۱۲۰)+(۱۲۰+۱۰۰-)

ب) (۲۳۲-۷۶۴)+۵۳۶-

سوال چهاردهم:

الف) حاصل تفریق های زیر را با استفاده از محور به دست آورید.

۱) ۸-۵

۲) ۱۳-۷

ب) عدد های صحیح را  به صورت گسترده بنویسید.

۱) ۸۹۳-

۲) ۳۲۵-

۳) ۱۲۹-

یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱| 0:8 ||

[-Design-]